மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 25
வேதாகமப் பகுதி : யோவான் நற்செய்தி 1, 2
முடிவுத் திகதி : 2016-01-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. "தொடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது; அவ்வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது; அவ்வாக்கு கடவுளாயும் இருந்தது". இங்கு குறிப்பிடப்படும் "வாக்கு" என்னும் சொல் யாரை குறிக்கிறது?

திருமுழுக்கு யோவான்
தந்தை கடவுள்
இயேசு
நற்செய்தியாளர் யோவான்
தூய ஆவியார்

2. "எனக்குப்பின் வரும் இவர் என்னைவிட முன்னிடம் பெற்றவர்". இது யார் கூற்று?

இயேசு கிறிஸ்து
திருமுழுக்கு யோவான்
நற்செய்தியாளர் யோவான்
எசாயா
பிலிப்பு

3. நற்செய்தியாளர் யோவானைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக?

இவர் நான்காம் நற்செய்தியை எழுதியவர்
இவர் இயேசுவின் அன்புச் சீடர்
செபதேயுவின் மகன்
திருத்தூதர்
இயேசுவுக்கு திருமுழுக்குக் கொடுத்தவர்

4. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

--------------- மனிதர் ஆனார்; நம்மிடையே குடிகொண்டார்

இயேசு
இறைமகன்
கடவுள்
கிறிஸ்து
வாக்கு

5. குருக்களும் லேவியர்களும் திருமுழுக்கு யோவானிடம் கேட்டவை என்ன?

நீர் யார்?
நீர் எலியாவா?
நீர் தாம் வரவேண்டிய இறைவாக்கினரா?
நீர் யார்? உம்மைப்பற்றி என்ன சொல்கிறீர்?
நீர் மெசியாவோ எலியாவோ வர வேண்டிய இறைவாக்கினரோ அல்லவென்றால் ஏன் திருமுழுக்குக் கொடுக்கிறீர்?

6. "ஆண்டவருக்காக வழியைச் செம்மையாக்குங்கள் எனப் பாலைநிலத்தில் குரல் ஒன்று கேட்கிறது" - இவ்வசனம் எங்கே இடம்பெற்றுள்ளது?

யோவான் 1:23
1யோவான் 1:23
எசாயா 40:3
எசாயா 30:4
யோவான 1:34

7. இயேசு எங்கே யாரிடம் திருமுழுக்கு பெற்றார்?

திருத்தூதர் யோவானிடம்
திருமுழுக்கு யோவானிடம்
கலிலேயா கடலில்
யோர்தான் ஆற்றில்
நற்செய்தியாளர் யோவானிடம்


8. "இதோ கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி! ஆட்டுக்குட்டியாம் இவரே உலகின் பாவத்தைப் போக்குபவர்." இது யார் கூற்று?

இயேசு
எசாயா
திருமுழுக்கு யோவான்
திருத்தூதர் யோவான்
நத்தனியேல்

9. "கேபா" என்றால் என்ன?

பரிவு
அமைதி
மன்னிப்பு
பாறை
இடம்

10. "வந்து பாருங்கள்"- இயேசு இவ்வாறு யாரிடம் கூறினார்?

திருமுழுக்கு யோவான்
சீமோன்
அந்திரேயா
பிலிப்பு
நத்தனியேல்

11. பெத்சாய்தா ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் யாவர்?

நத்தனியேல்
பிலிப்பு
சீமோன்
அந்திரேயா
எசாயா

12. இயேசு நத்தனியேலிடம் சொன்னவை என்ன?

இவர் உண்மையான இஸ்ரயேலர்
கபடற்றவர்
நீர் அத்திமரத்தின்கீழ் இருந்தபோதே நான் உம்மைக் கண்டேன்
இதைவிடப் பெரியவற்றைக் காண்பீர்
நீர் இறைமகன்; நீரே இஸ்ரயேல் மக்களின் அரசர்

13. இயேசு செய்த முதல் அரும் அடையாளம் எது?

கோவிலைத் தூய்மைபடுத்துதல்
கானாவூர் திருமணத்தில் தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றியது
அப்பம் பலுகச் செய்தல்
லாசரை உயிர்த்தெழச் செய்தது
நோயுற்றோரை குணமாக்கியது

14. எருசலேம் கோவிலை கட்ட எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனது?

36 ஆண்டுகள்
26 ஆண்டுகள்
64 ஆண்டுகள்
56 ஆண்டுகள்
46 ஆண்டுகள்

15. எருசலேம் கோவிலில் இயேசு கோபம் கொண்டு செய்தது என்ன?

கயிறுகளால் ஒரு சாட்டை பின்னி, அவர்கள் எல்லாரையும் கோவிலிலிருந்து துரத்தினார்.
ஆடு மாடுகளையும் விரட்டினார்
நாணயம் மாற்றுவோரின் சில்லறைக் காசுகளைக் கொட்டிவிட்டு மேசைகளையும் கவிழ்த்துப்போட்டார்
புறா விற்பவர்களிடம்," இவற்றை இங்கிருந்து எடுத்துச் செல்லுங்கள்" என்றார்.
"என் தந்தையின் இல்லத்தைச் சந்தை ஆக்காதீர்கள்" என்றார்