மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 1
வேதாகமப் பகுதி : மத்தேயு நற்செய்தி 1 முதல் 2 வரையான அதிகாரங்கள்.
முடிவுத் திகதி : 2014-01-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. ஆபிரகாமின் மகன் யார்?

யாக்கோபு
யூதா
இராம்
ஈசாக்கு
ஈசாய்

2. இயேசுவின் தலைமுறை அட்டவணையில் இடம் பெறும் பெண்களின் பெயர்கள் எவை

ரூத்து
தாமார்
ஆசா
இராகாபு
உரியாவின் மனைவி(பத்சேபா)

3. யாருடைய காலத்தில் யூதர்கள் பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பிடித்துச் செல்லப்பட்டார்கள்?

யோத்தாமின் காலத்தில்
தாவீது வாழ்ந்த காலத்தில்
எக்கோனியாவும் அவர் சகோதரர்களும். வாழ்ந்த காலத்தில்
சாலமோனின் காலத்தில்
இயேசுவின் காலத்தில்

4. ஆபிரகாம் முதல் இயேசு வரை எத்தனை தலைமுறை?

42
14
24
28
38

5. மரியாவின் கணவர் யோசேப்புக்கு வானதூதர் கனவில் கூறியவை.

உம்மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம்.
அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவேல் எனப் பெயரிடுவர்
அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார்
அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால்தான்.
அவர் ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பார். அவருக்கு இயேசு எனப் பெயரிடுவீர்.

6. இம்மானுவேல் என்பதன் பொருள் என்ன

இயேசு
கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார்
கன்னி கருவுற்று ஓர் ஆண்மகவைப் பெற்றெடுப்பார்.
அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால்தான்
திருச்சபை

7. எந்த அரசன் காலத்தில் இயேசு பிறந்தார்?

பிலாத்து
தாவிது
யோசேப்பு
ஏரோது
சாலமோன்

8. இயேசு எங்கே பிறந்தார்

கல்வாரி மலை
பெத்தலேகம்
எருசலேம்
நாசரேத்
எரிக்கோ

9. கீறிட்ட இடத்தில் வரவேண்டிய சொல் என்ன?
யூதா நாட்டுப் ................, யூதாவின் ஆட்சி மையங்களில் நீ சிறியதே இல்லை; ஏனெனில், என் மக்களாகிய இஸ்ரயேலை ஆயரென ஆள்பவர் ஒருவர் உன்னிலிருந்தே தோன்றுவார்

பெத்லகேமே
எருசலேமே
கல்வாரியே
இஸ்ராயலே
தாவீதே

10. கிழக்கிலிருந்து வந்த ஞானிகள் குழந்தை இயேசுவிற்கு காணிக்கையாக கொடுத்தவை எவை?

வெள்ளி
சாம்பிராணி
வெள்ளைப்போளம்
தந்தம்
பொன்

11. "ராமாவிலே ஒரு குரல் கேட்கிறது; ஒரே புலம்பலும் பேரழுகையுமாய் இருக்கிறது" என்பது யாருடைய இறைவாக்கு?

யோசேப்பு
எரேமியா
ஏசாயா
ஞானிகள்
தானியேல்

12. எகிப்திலிருந்து திரும்பிய யேசேப்பு யூதேயாபகுதிக்கு செல்லாமல் கலிலேயப்பகுதிக்கு சென்றது ஏன்?

ஏரோது காலமானதால்
நீர் எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு இஸ்ரயேல் நாட்டுக்குச் செல்லும். என்று வானதூதர் கூறியதால்.
மரியாவின் சொந்த இடம் கலிலேயா என்பதால்
யூதேயாவில் அர்க்கெலா தன் தந்தைக்குப்பின் அரசாண்டு கொண்டிருந்ததால்
யோசேப்பின் சொந்த இடம் கலிலேயா என்பதால்

13. கிழக்கிலிருந்து ஞானிகள் எருசலேமுக்கு வந்து, "யூதர்களின் அரசராகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே" என்று கேட்ட போது என்ன நடந்தது?

எருசலேம் முழுவதும் கலங்கியது
ஏரோது அரசன் கலங்கினான்
ஏரோது எல்லாத் தலைமைக் குருக்களையும், மக்களிடையே இருந்த மறைநூல் அறிஞர்களையும் ஒன்று கூட்டி, மெசியா எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடம் விசாரித்தான்.
யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமில் மெசியா பிறக்க வேண்டும் என்று தலைமைக்குருக்கள் கூறினர்.
ஏரோது பெத்லகேமிலும் அதன் சுற்றுப்புறமெங்கும் ஆள்களை அனுப்பி இரண்டு வயதும் அதற்கு உட்பட்டவையுமான எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொன்றான்.

14. மரியா கருவுற்றிருந்தது தெரிய வந்ததும் யோசேப்பு என்ன செய்ய திட்டமிட்டார்?

மரியாவைபற்றி தொழுகைக்கூடத்தில் முறையிடத்திட்டமிட்டார்.
அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பவில்லை.
அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பினார்.
எகிப்துக்கு தப்பி ஓட தீர்மானித்தார்.
மரியாவை மறைவாக விலக்கிவிடத் திட்டமிட்டார்.

15. கிழக்கிலிருந்து வந்த ஞானிகள் வினவியது என்ன?

பெத்தலேகேமுக்கு போகும் வழி எது என்று கேட்டார்கள்.
யூதர்களின் அரசராகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்று கேட்டார்கள்
மரியாவின் வீடு எங்கே என்று கேட்டார்கள்.
அவரது விண்மீன் எழக் கண்டோம். அவரை வணங்க வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள்.
எருசலேம் தேவாலயத்தின் பலிபீடம் எங்கே என்று கேட்டார்கள்.