மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 112
வேதாகமப் பகுதி : நீதி தலைவர்கள் 12: 4-15
முடிவுத் திகதி : 2023-04-30

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. எப்ராயீமுக்கு உரிய ஜோர்தானின் தொங்கு பாலங்களைக் கைப்பற்றிக் கொண்டவர்கள் யார்?

எப்ராயீமர்
மனோசெயர்
கிலயாதியர்
அம்மோனியர்
ஈரானியர்

2. தொங்குபாலங்கள் யாருக்கு உரியது?

அம்மோனியருக்கு
யோர்தானியருக்கு
அபிநேயருக்கு
எப்ராயிமுக்கு
எபிசேயருக்கு

3. எப்ராயீவில் இருந்து தப்பி ஓடி வந்தவர்கள் யார்?

கிலாதியர்
அம்மோனியர்
ஈரானியர்
மனோசகர்
எப்ராமியர்

4. இப்சான் எத்தனை ஆண்டுகள் இஸ்ரவேலரின் நீதி தலைவராக விளங்கினார்?

இரண்டு ஆண்டு
ஐந்து ஆண்டு
நான்கு ஆண்டு
ஆறு ஆண்டு
ஏழு ஆண்டு

5. இஸ்ராயேல் நீதி தலைவர் இப்சான் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்?

அமோனியா
எப்ராயீம்
பெத்லெகேம்
ஈரான்
கிலையார்

6. ஏலோன் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்?

பெத்லேகம்
அமோனியா
எப்ராயீம்
செபுலோன்
இந்தியா

7. இப்சானுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்?

இருபது புதல்வியர்
முப்பது புதல்வர்
40 புதல்வர்
முப்பது புதல்வியர்
35 புதல்வியர்


8. நீதி தலைவர்களில் இஸ்ராயர் நீதித் தலைவர்களில் தமது பிள்ளைகளை வேற்றினத்தாருக்கு மணமுடித்துக் கொடுத்தவர் யார்?

சீபோலத்
அமோனியர்
இப்தா
இப்சான்
அப்த்தோன்

9. இப்தா அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் எது?

அமோனியரின் ஊர்
ஈரான்
இந்தியா
கிலயாத்தின்நகர்
எப்ராயீம் நகர்

10. இஸ்ரேலில் ஏழு ஆண்டுகள் நீதி தலைவராக இருந்தவர் யார்?

இப்சான்
இத்தா
லயார்
அம்மோனிய மன்னன்
லெமோரியா நாட்டுத் தலைவர்


11. 10 ஆண்டுகள் இஸ்ரவேலரின் நீதி தலைவராக விளங்கியவர் யார்?

இப்சான்
கிலயாத்
அம்மோனியரின் மகன்
மோசே
ஏலோன்


12. அப்தோன் யார்?

இப்சானின் நீதி தலைவர்
அம்மோனியரின் நீதி தலைவர்
ஈரானியரின் நீதி தலைவர்
இஸ்ரயேலரின் நீதி தலைவர்
எப்ராயீம் நீதி தலைவர்


13. அய்யலோனில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நீதித் தலைவர் யார்?

அப்தோன்
இப்ஸான்
ஏலோன்
இப்தா
சிபோலா


14. அப்தோனின் மகன் யார்?

கிலயாத்தின் மகன்
இப்சானின் மகன்
இப்தாவின் மகன்
இல்லேலின் மகன்
ஏலோனின் மகன்


15. அப்தோன் எந்த இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்?

அய்யலோன்
அமலேக்கியரின் மலைநாடு
பிராத்தோனில்
எப்ராயிம் நிலப்பகுதி
ஜோர்தான்