விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி


Monthly Bible Quiz Competitions


Monatliche Bibel Wissen Wettbewerb

விவிலிய அறிவை எம்மவரிடையே வளர்க்கும் முயற்சியாக, மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி எமது இணையத்தளத்தில் நடைபெறுகின்றது . தமிழ் ஜேர்மன் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் இப்போட்டி நடைபெறும் .

Monthly Bible Quiz Competitions is conducted by our website to improve the Bible knowledge among us. This Competition conducted in Tamil, English and German languages.

In dem Bemühen, unter unserem Landesleuten biblisches Wissen zu fördern, wird über unsere Webseite monatlich biblisches Wissen als Wettbewerb laufen. Der Wettbewerb wird in Deutsch, Englisch und Tamilische Sprachen durchgeführt

ஒருவர் எந்த மொழியிலும் போட்டியில் பங்கு பற்றலாம். பெறு பேறுகள் உடனடியாக உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.

Participations can participate in any in any language. The results will be sent to the e-mail address immediately.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist in jeder Sprache möglich. Die Ergebnisse werden per E-Mail mitgeteilt.

ஒருவர் எத்தனை தடவையும் போட்டியில் பங்கு பற்றலாம். இறுதியாக சமர்பிக்கப்பட்ட விடைகளே பதிவில் வைத்திருக்கப்படும்.

Participations can submit their answers any number of times. But only last attempt will be kept in our records.

Jeder kann so oft er will am Wettbewerb teilnehmen. Die Abschluss-Unterlagen des Wettbewerbs werden einbehalten und archiviert.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதம் முதல் மார்கழி மாதம் வரை நடைபெறும் போட்டிகளில் பங்குபெற்றி பெறும் மொத்த புள்ளிகளின் அடிப்படையில், முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறுபவர்களுக்கு, ஊக்குவிப்பு பரிசில் வழங்கப்படும்.

For those who are participating in the competition which will be held from the month of January to December each year, will be given prizes for the first three contestants, based on the total points they get.

Vor Jedes Jahr von Januar bis Dezember dauernde Wettbewerb wird auf die Grundlage teilgenommene Gesamtpunktzahl, die die drei ersten Plätze erreichen, wird Motivationpreis vergeben.

பணியக இயக்குனரின் முடிவே இறுதியானது.

Any final decision will be taken by Director of Tamil Catholic Chaplaincy, Germany

Der Tamilenseelsorger ist hauptverantwortlich und hat somit das letzte Wort.