கன்னி மரியாள்

சூசையப்பர்

திருகுடும்பம்

அந்தோனியார்


அருளானந்தர்


இனிகோ


கஸ்பார்


குழந்தை திரேசாள்


ஜான் போஸ்கோ


தோமையார்


பியோ


பிரான்சிஸ்கு அசிசியார்


மிக்கேல் அதிதூதர்


வின்சென்ட் தே பவுல்